مگ پلاس مجله اینترنتی، خبر و سبک زندگی

تعبیر خواب آب چشمه تعبیر خواب چشمه آب

تعبیر خواب چشمه آب :: دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست ؟


تعبیر خواب چشمه آب نشانه چیست ؟ معبران چه تعبیری دارند؟

مجله پلاس: از تعبیر خواب آب چشمه برداشت ها و پیام های متفاوتی میشود ، که ما در این مطلب به جزئیات آن می پردازیم:

جوشیدن آب جشمه در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.

لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد ( آب چشمه ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

جابر مغربی گوید : دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد چشمه نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آب چشمه بر پنج وجه است:

 • بزرگی وجوانمردی
 • غم و اندوه
 • مصیبت
 • بیماری
 • طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج .

تعبیر دیدن آب چشمه گوارا و یا تیره در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر چشمه ای با آب تیره و بدبو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
 • اگر ببیند که با آب چشمه وضو می گیرد دلیل، نجات یافتن از غصه است.
 • اگر ببیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سرزمین خودش افزایش می یابد.
 • اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش برخلاف مورد بالاست.
 • اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند.
 • اگر ببیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید، به اندازه قدرت جوشیدن آب به غم و اندوه دچار می شود. اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است.
 • اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود.
 • اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر ببیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد ، به این معنی است به میزان قدرت و بزرگی چشمه برای او غم و اندوه ایجاد میشود.
 • اگر ببیند در آن چشمه دست و رویش را شست ، نشانه این است که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم خلاصی مییابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر قرض دارد ، ادا شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .

محمد بن سیرین گوید :

 • اگر آب چشمه خوش طعم و خوشبو بود، سروری و جوانمردی است .
 • اگر آبش تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
 • اگر ببیند از آن چشمه مسح کرد ، دلیل که بر غم ها پیروزی یابد .
 • اگر ببیند آب چشمه زیاد شد ، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و اگر ببیند آب چشمه کم شد ، برعکس شود .
 • اگر ببیند آب چشمه خشک شد ، دلیل که جوانمرد و بزرگی ، از آن دیار فوت کند .

تعبیر خواب شستشو در آب چشمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد . برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند .

دیدن خشک شدن چشمه در خواب

ابن سیرین: اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
دانیال نبی: اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می‌کند.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای خشکیده در خواب، علامت مرگ و پایان رندگی است.

سایر تعابیر

تعبیر دیدن چشمه گوارا:اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.

تعبیر خواب چشمه تیره:اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه: اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.

 

تلنگر

تعبیرهای مختلفی که برای یک خواب وجود دارند به معنای این نیستند که یک تعبیر درست و بقیه غلط می‌باشند، بلکه ممکن است برای شخصی یک تعبیر درست باشد و برای شخصی دیگر تعبیری دیگر، یا برای یک شخص در یک زمان و شرایط یک تعبیر صحیح باشد و در زمان و شرایط دیگر تعبیری دیگر صحیح باشد، یا چند تعبیر یا حتی تمامی تعبیرها اتفاق بی‌افتد. به طور کلی یک راه برای اینکه بفهمی کدام تعبیر مربوط به خواب تو می‌شود این است که بررسی کنی کدامیک از تعبیرها شباهت و تطابق بیشتری با رویدادها و افکار و کارها و … که تا به حال اتفاق افتاده‌اند دارند.