مگ پلاس مجله اینترنتی، خبر و سبک زندگی

خدا میداند که در آینده چه اتفاقی می افتد آیا این جبر است؟

خدا میداند که در آینده چه اتفاقی می افتد آیا این جبر است؟

خدا میداند که در آینده چه اتفاقی می افتد آیا این جبر است؟

این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است، اما جواب آن بسیار ساده است.

تصور کنید معلمی ابتدای سال بعد از گرفتن چند امتحان علم پیدا می کند که فلان شخص در آخر سال مردود می شود، و یا فلان شخص قبول می شود.

حال سوال آیا این علم معلم نسبت به مردود شدن و یا قبولی شاگردان در آخر سال جبر است؟ معلوم است هیچ عقل سالمی نمی گوید این علم معلم به آینده شاگردانش جبر است حال چگونه علم خداوند به آینده ما جبر می شود.

و یا اینگونه تصور کنید که امام معصوم میداند که ما فردا گناه می کنیم. آیا دلیل گناه ما علم امام است و ما مجبور هستیم و یا ارداه خودمان به انجام آن کار دلیل گناه کردن می باشد.